Základní konstrukce se většinou skládá z čočky k soustředění infračervené energie (IR) na detektor, který konvertuje tuto energii na elektrický signál, který může být po kompenzaci na teplotu okolí zobrazen v jednotkách teploty. Toto uspořádání usnadňuje měření teploty na dálku bez dotyku s daným měřeným objektem.

Proto se infračervené teploměry neboli pyrometry používají pro měření teploty v podmínkách, kde nemohou být použity termočlánky nebo jiné kontaktní teplotní sondy, například proto, že by z různých důvodů neměřily přesně.

Typické podmínky jsou například, když se objekt pohybuje nebo je obklopen elektromagnetickým polem jako třeba u indukčního ohřevu, nebo je objekt umístěn ve vakuu případně jiné řízené atmosféře a nebo je u aplikace požadovaná rychlá odezva.

Pokud potřebujete dodat pyrometr včetně kalibračního certifikátu, kontaktujte nás.

Obvyklé otázky při použití pyrometru:

Proč bych měl použít infračervený teploměr, pyrometr při měření teploty u mé aplikace?

Infračervené pyrometry umožňují uživatelům změřit teplotu v případech, kde běžné teploměry nemohou být použity. Zejména v případech ovládání pohybujících se objektů (např. válečkové tratě, pohybující se stroje nebo pásové dopravníky) nebo požadavku na bezdotykové měření z důvodu kontaminace nebo nebezpečného prostředí (vysoké napětí apod.), kde je vzdálenost příliš velká nebo kde měřené teploty jsou příliš vysoké pro termočlánky nebo jiné dotykové snímače.

Vícekanálový infračervený měřící systém teploty

S čím bych měl počítat u mé aplikace, když vybírám infračervený teploměr?

Kritické úvahy pro jakýkoliv infračervený pyrometr zahrnují zorný úhel (průměr zářiče - objektu a vzdálenost), typ měřeného povrchu (úvahy o emisivitě), spektrální odezva - pásmo (propustnost atmosféry nebo prostupnost skrz povrchy), teplotní rozsah a montáž (přenosné provedení nebo fixní). Další úvahy zahrnující časovou odezvu, životní prostředí, omezující faktory montáže, zaměřování, požadavek na výstupní signál.

Co značí zorný úhel a proč je důležitý?

Zorný úhel je kužel, který vymezuje prostor, ze které je snímáno tepelné záření a je určen jeho optikou. K dosažení přesného údaje teploty měřeného objektu je nutné, aby zaměřovaný povrch zcela překrýval zorný úhel použitého infračerveného pyrometru. Infračervený pyrometr určuje průměrnou teplotu všech povrchů, které se v zorném poli nacházejí, tedy i pozadí zaměřeného objektu, který má jinou teplotu a může způsobit chybu měření. K řešení tohoto problému nabízí OMEGA jedinečný postup. Mnohé OMEGA infračervené pyrometry mají patentovaný laser přepínatelný z kruhu na bod. V módu kruhu se vytváří dvanáctibodový kruh, který označuje povrch - plochu, na níž se teplota měří. V módu bodovém pak je označován střed měřeného povrchu.

Co je to emisivita a jaký vztah má k měření infračervené teploty?

Emisivita je definována jako poměr energie vyzařované objektem při jeho dané teplotě k energii vyzařované ideálním tělesem (radiátorem) nebo černým tělesem při stejné teplotě. Emisivita černého tělesa je 1,0. Všechny hodnoty emisivity jsou v intervalu 0,0 až 1,0. Většina infračervených teploměrů má kompenzaci emisivity pro různé materiály. Obecně platí: čím vyšší má objekt emisivitu, tím snadněji lze získat přesnou hodnotu teploty měřenou infračerveným teploměrem. Objekty s velmi nízkou emisivitou (pod 0,2) patří do obtížně měřitelných infračerveným teploměrem. Některé leštěné, lesklé, třpytivé kovové povrchy jako je hliník jsou tak reflexní v infračervené oblasti, že přesné měření teploty není vždy možné.Ruční infračervený teploměr

Jak mohu infrateploměr, pyrometr upevnit?

Ruční přenosné infračervené teploměry jsou nejpoužívanějším typem pyrometrů. Obvykle se používají jako přenosné, ale některé modely lze uchytit na trojnohý stativ. OMEGA nabízí mnoho infračervených pyrometrů různých tvarů i parametrů. Mnohé z OMEGA přenosných infračervených pyrometrů mají patentovaný laserový bodový/kruhový zaměřovací systém vyznačující zorný úhel teploměru.

Metody k získání hodnoty emisivity:

  1. Ohřejte vzorek materiálu na známou teplotu s použitím přesného snímače a změřte teplotu i infračerveným teploměrem. Současně nastavujte emisivitu na něm tak, aby ukázal shodnou teplotu.
  2. Pro relativně nízké teploty (do 250°C) lze použít "maskovací" pásek s emisivitou 0,95 jako zaměřovací plochu. Pak nastavte tuto emisivitu a změřte správnou teplotu objektu. Při měření mimo tento pásek nastavujte emisivitu tak, až obdržíte na indikátoru shodnou teplotu.
  3. Pro měření vysoké teploty lze vyvrtat do objektu otvor s hloubkou asi 6 krát průměr. Tento otvor se chová jako černé těleso s emisivitou 1,0. Při měření teploty v tomto otvoru nastavte uvedenou emisivitu a změřte správnou teplotu. Při měření mimo tento otvor nastavujte emisivitu tak, až obdržíte na indikátoru shodnou teplotu.
  4. Jestli lze materiál nebo jeho část pokrýt matnou černou barvou, bude mít emisivitu přibližně 1,0. Změří se teplota povrchu s barvou a pak skutečného povrchu a emisivita se nastaví tak, aby se údaj na teploměru shodoval.
  5. Standardní hodnoty emisivity pro většinu materiálů jsou uvedeny v našem katalogu i na Internetu. Lze jich využít pro zadávání emisivity měřeného materiálu do infračerveného teploměru, abychom alespoň měli hodnotu emisivity předpokládanou.

Typy infračervených teploměrů, pyrometrů

Ruční přenosné infračervené teploměry

Ruční přenosné infračervené teploměry, pyrometry
Ruční přenosný infračervený teploměr, pyrometr je nejpoužívanějším typem infračerveného teploměru. Obvykle se používají jako přenosné, ale některé modely lze uchytit na trojnohý stativ. OMEGA nabízí mnoho infračervených pyrometrů různých tvarů i parametrů. Mnohé z OMEGA přenosných infračervených pyrometrů mají patentovaný laserový bodový/kruhový zaměřovací systém vyznačující zorný úhel teploměru.
Infračervený termočlánek, infratermočlánek

Infračervený termočlánek, infra termočlánek
Infračervený termočlánek je malý a levný infračervený senzor. Jeho výstupní signál je stejný jako výstupní signál běžného termočlánku pro měření teploty. U připojení infračerveného termočlánku k vyhodnocovací jednotce, je nutné zajistit dostatečně velký vstupní odpor na vstupu vyhodnocovací jednotky (minimálně 3 KOhmy).
Infračervený termočlánek, převodník s pevnou montáží

Infračervený termočlánek, převodník s pevnou montáží
Průmyslový infračervený termočlánek, převodník s pevnou montáží, se používá v průmyslových procesech tam, kde lze provést jeho stacionární montáž.
Dvoubarevné poměrové teploměry

Dvoubarevné poměrové teploměry
Emisivita má velký vliv na přesnost měření teploty pomocí infračervených teploměrů. Není překvapující, že byly vyvinuty a zkonstruovány snímače nezávislé na emisivitě měřených povrchů. Nejznámější z nich jsou tzv. dvoubarevné poměrové teploměry. Měří poměr infračervené energie emitované z materiálu na dvou vlnových délkách. Tato technika není stejná jako když byly popisovány před mnoha lety. Používání termínu dvoubarevný z dávné doby není výstižné, nicméně nebylo odstraněno - nahrazeno. V dřívější praxi se využíval vztah barva/teplota ve viditelné oblasti a odtud pochází tento termín "barevná teplota".

► UKÁZAT INFRATEPLOMĚRY